Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

06.Вер.2021
Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

     Базовий компонент дошкільної освіти є державним освітнім стандартом, що визначає очікування суспільства в питаннях розвиненості, вихованості та освіченості дитини дошкільного віку. Мета створення стандарту полягає у збереженні самоцінності дошкільного дитинства, визначенні особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку та забезпеченні наступності між дошкільною та початковою освітою. 

     Компетентності формуються у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових (основних) видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримкою батьків в умовах родинного сімейного виховання. 

     В основі освітнього процесу — пріоритетність досвіду дитини діяльнісний, компетентнісний, особистісно зорієнтований, інтегрований і соціокультурний підхід.

     Вимоги до змісту й організації освітнього процесу ґрунтуються на принципах співпраці дитини, вихователя і батьків або законних представників дитини, забезпечення рівного доступу всіх дітей до закладів дошкільної освіти, реалізації самостійної творчої діяльності дитини в освітньому процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного розвитку дітей, ігрової діяльності як провідної та принципу навчання через гру, як наскрізного у взаємодії з дитиною. Упровадження зазначених підходів до організації освітнього процесу передбачає повагу до дитини, пріоритет щасливого проживання дитиною сьогодення. 

Освітні компоненти, визначені освітніми програми

№п/п Освітній напрям  
1. Освітній напрям «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ» Рухова компетентність
Здоров’язбережувальна компетентність
Особистісна компетентність
2. Освітній напрям «ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» Предметно-практична, технологічна компетентність
Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність
3. Освітній напрям «ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ» Природничо-екологічна компетентність
Навички, орієнтовані на сталий розвиток
4. Освітній напрям «ГРА ДИТИНИ» Ігрова компетентність
5. Освітній напрям «ДИТИНА В СОЦІУМІ» Соціально-громадянська компетентність
6.  Освітній напрям «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ » Мовленнєва компетентність
Комунікативна компетентність
Художньо-мовленнєва компетентність
7. Освітній напрям «ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА» Мистецько-творча компетентність